Sự Tích Phật Di Lặc

Hình Tượng Đức Phật Di Lặc Và Ý Nghĩa Của Nụ Cười

5 Cười chẳng có gì là khó, vì nó chẳng hao công sức cũng chẳng tốn bạc tiền. Nhưng, để có được nụ cười với những hiệu quả của nó đôi lúc lại là một việc không dễ dàng chút nào. Vì thực tế cho thấy, có người suốt ngày chẳng tìm ra được nụ Đã

Tìm hiểu Phật Di Lạc Truyền Thống và biểu tượng đặc biệt

4 Di Lặc cũng sẽ từ bỏ vai trò đạo sư Bà-la-môn để tầm đạo, ngồi dưới cội cây long hoa và đạt giác ngộ chỉ trong một đêm, mà không cần phải tu khổ hạnh đến 6 năm như trường hợp Phật Thích Ca. Ngoài ra, Phật Di Lặc cũng được tạc khắc Mồng Một

Sự Tích Đức Phật A Di Đà mang lại an lạc , hạnh phúc

3 Lúc khôn lớn, thì Bảo Tạng xem biết việc đời là thống khổ thân mạng lại vô thường, tự nhiên sanh lòng chán ngán, bỏ cuộc vinh hoa Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ

Sự Tích Đức Chuẩn Đề với tấm lòng từ bi vô hạn

2 Bửu tượng của Ngài có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp, đều chiếu diệu cả mình, còn thân tướng thì sắc vàng mà có lằn điển quang trắng. Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian và Xuất

Sự Tích Về Phật Di Lặc mang lại hạnh phúc, êm ấm

1 Nói về Phật Di Lặc chắc rằng đại đa số chúng ta đều nhớ đến hình tượng của một ông Phật được trình bày với dáng vẻ mập mạp, hiền hòa, tự tại, miệng luôn tươi cười. Người ta tin rằng đó chính là hình ảnh của Bố Đại (tức là Hòa thượng mang Túi